Länkar till andra organisationer inom botanik

Svenska Botaniska Föreningen (SBF) är en ideell förening som verkar nationellt för ökad kännedom om och skydd av vilda växter. Föreningen organiserar bl a Floraväktarna, Botanikdagarna, och mycket annat. Driver också Botanikportalen och Botaniska nycklar.

Upplands Botaniska Förening (UBF) verkar huvudsakligen inom Uppsala län. Fokus på kärlväxter men mycket annat också. Ger ut Daphne i samarbete med BSIS.

Mossornas Vänner verkar för ökad kännedom om Sveriges mossor. Ordnar bl.a. exkursioner och ger ut tidskriften Myrinia. Arrangerar exkursioner mm.

Svensk Lichenologisk Förening, SLF, har syftet att samla och främja de lichenologiska intressena i Sverige (dvs lavar). Arrangerar exkursioner, kurser, workshops, mm. Ger ut Lavbulletinen.

För den svampintresserade Stockholmaren, antingen du är intresserad av matsvamp eller lite ovanligare svampar. Arrangerar exkursioner och föredrag.

Scroll to Top