Floraväktarna

BSIS ansvarar för floraväktarna i Stockholms och Sörmlands län.

Floraväkteriet sker dels privat dels som gemensamma exkursioner.

Inventering av lokaler för rödlistade växter

Vi besöker lokaler för rödlistade växter, räknar antalet exemplar, och bedömer om det finns några hot mot lokalen.

Gemensamma exkursioner

Några gånger per år anordnar vi gemensamma exkursioner, speciellt populärt brukar floraväkteri av backsippa eller guckusko vara.

Några floraväktade arter

Vi engagerar oss också inom naturvården

BSIS utför enklare naturvårdsinsatser t ex hävdar och röjer några lokaler. Visst arbete sker i samarbete med Länsstyrelserna.

Scroll to Top