Föredraget om Långmaren av Ove Eriksson

Föredrag om kulturlandskapet vid Långmaren onsdag 17/1 2024.
Långmaren som ingår i Nynäs naturreservat i Sörmland har ett gammaldags kulturlandskap
med rik flora. Här har vare sig konstgödsel eller bekämpningsmedel använts inom jordbruket
och floran innehåller många hävdberoende gräsmarksarter som är på tillbakagång i Sverige.
Stockholms universitet har under ett antal år bedrivit olika forskningsprojekt i området. Ove
Eriksson, professor i växtekologi berättade om områdets flora och den forskning som
bedrivits.
Tid och plats: Onsdag 17/1 kl 19.00, sal E306 i biologihuset Frescati.

Presentationen innefattade intressanta och viktiga frågor där många har direkt bäring på naturvården. Naturbetesmarker kan definieras som betade områden där det tidigare inte skett någon stark påverkan genom plöjning eller gödsling. Exempel på frågor som togs upp är varför sådana marker kan vara mycket artrika. Samtidigt finns det arter som är starkt bundna till biotopen som t ex fältgentiana och som riskerar försvinna i takt med att arealen av naturbetesmarker minskar.

Nedan finns länkar till Oves OH-presentation. Dessutom till en hans skrifter “Naturbetesmarkernas växter” som starkt kan rekommenderas om man vill ha en lite mer djuplodande inledning till forskningsområdet.

Dessutom finns en länk till Oves websida på Stockholms Universitet där man kan ladda ner ett antal forskningsartiklar – om man vill förkovra sig ännu mer inom området.
Scroll to Top