Floraväktarhelg 18-19 maj

Floraväktarhelgen ägde rum 18-19 maj 2024. Då var som vanligt alla välkomna, både nya och erfarna floraväktare. Fokus var att floraväkta (vanlig) backsippa speciellt som arten under 2024 är en nationell fokusart för floraväkteriet. Dessutom besökte vi lokaler för ryl och knärot. Vi delade in oss i en nordlig grupp som leddes av Jan Andersson, en sydostlig som leddes av Anders Erixon, samt en sydlig med Rolf Wahlström som ledare (som dock ägde rum med någon veckas förskjutning). Under den nordliga turen inventerade vi bl a två mycket stora backsippslokaler: Nordians hög med omgivningar (Sigtuna kommun), samt Björkby-Kyrkviken i Vallentuna kommun. När lokalerna är stora är det bra att vara några stycken annars blir det ogörligt. Vädret var utmärkt och nästan för varmt. Fotot ovan var taget från åsen (del av Stockholmsåsen) strax norr om Ströms gård och söder om Nordians hög.

Här står vi deltagarna 18 maj, norra turen, med Nordians hög bakom oss. Gravhögen lär vara Sveriges största näst Uppsala högar. Den är tio meder hög och femtio meter i i diameter. I omgivningen finns dessutom ett gravfält. Kullen är översållad med backsippa men där hittade vi också fint blommande kattfot och småfingerört. En triftvariant (underart), backtrift, med kal stjälk, fanns också rikligt i området.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Här räknar vi backsippa på Klasbacken (eller som den egentligen lär heta, Klashagen) en stor långsträckt åsrygg som reser sig från de omgivande åkrarna. som ligger nära Frösunda i Vallentuna kommun. Vem Klas var inte säkert känt men en spekulation är att en av sönerna till en bonde hette Niklas, och denne Niklas brukade leka i den kuperade hagen.

Efter två aktivitetsfulla dagar ute i fält blev det dags att lägga in alla fynd i Artportalen, vilket blev exkursionsledarnas roll att göra.

Många undrar varför den backsippa-variant som finns på fastlandet (inklusive Öland)) heter “vanlig” backsippa när den är sällsynt. Backsippa (Pulsatilla vulgaris) är taxonomiskt en huvudart som är indelad i två underarter: vanlig backsippa (subsp. vulgaris) och gotlandssippa (supsp. gotlandica). Gotlandssippa finns som namnet antyder på Gotland. Gotlandssippan har mera bredflikiga blad och något blekare, kortare och bredare hylleblad än vanlig backsippa. Ordet “vanlig” är ett namn som alltså skiljer ut den från gotlands-underarten. Det vetenskapliga artnamnet “vulgaris” betyder intressant nog också vanlig. En namnvariant kunde vara “äkta” istället för “vanlig” men gotlandssippan är givetvis äkta den också. Slutligen kan nämnas att backsippan förr var ganska vanlig men har under de senaste femtio åren minskat kraftigt, mest på grund av igenväxning eller förändrad markanvändning. De nötbetade utmagrade hagarna som hölls fria från sly var vanligare förr.

Se också: Artfakta om backsippa

Scroll to Top